วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 จากคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายประมวล โททำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากบ้านนายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ ถึงนานายหนู ขานเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 จากนานายประจักษ์ ธิยา ถึงเขต อบต.หนองโก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 17 จากสามแยกนานายกรีน พิเมย ถึงเขต อบต.บรบือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 จากขุนทองฟาร์ม ถึงนานายคำเบ้า ศรีภักดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง