วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรการทำสลัดโรล แซนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พร้อมสูตรการทำน้ำจิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรการทำสลัดโรล แซนวิชสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พร้อมสูตรการทำน้ำจิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง