วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) รูปตัวยู หมู่ที่ 14 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากประตูโขงวัด ถึงหน้าบ้านนางราตรี ทองอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ หมู่ที่ 2 (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด บริเวณหนองสาธารณะหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บม 9135 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ(คสล.) รูปตัวยู หมู่ที่ 16 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากสามแยกหลังวัดถึงสี่แยกบ้านนายทองใบ จำนงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง หมู่ 11 ตรงกับนานายวินัย ศรีทัศน์ กว้าง 0.90 X 0.90 เมตร ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง