วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บร 9835 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ กค 3187 มค. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่าน จำนวน 13 บาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 2 จุด บ้านดงเค็ง ม.7 บ้านบ่อใหญ่ ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง