วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากไร่นางอวย ม่วงมนตรี ถึงนานายวิรัตน์ โททำ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากสามแยกไร่นางมูล จิตรบรรจง ถึงนายถวัลย์ สุทธิประภา กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 4 จากไร่นายคำจันทร์ คำเสน ถึงไร่นายบุญคง กางเกตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 7 ช่วงนานายสมพงษ์ บุญรุ่ง ขนาด 2 ช่อง ขนาดกว้าง 1.20x1.20 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 กว้าง 3 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 279 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายวุฒิชัย ถาบุญเลิศ ถึงโรงน้ำดื่มเพียรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากนานางสนิท ธงเอก ถึงนานายเกิด ขานวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง