วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงสีส้ม ชนิดมีตีนตุ๊กแก พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากถนนช่วงหนองข่าลิ้นถึงสวนเสบียงบุญ บ้านดงเค็ง ม.17 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 240 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 15 จากแยกนานางพิมลพรรณ ถึง นานายสมกอง สาระบุญ กว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณห้วยโสกม่วง) ช่วงนานายทองใส จิตรบรรจง หมู่ 5 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3  เม.ย. 2567
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 7 กว้าง 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) ช่วงนานางอนงค์ สิงขรอาจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง