วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด ช่วงบ้านแม่เสาวลี จันโท ถึงบ๋ากระถิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท/น้ำยาพ่นหมอกควัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะต่างๆ(รายละเอียดตามเอกสารเนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอชที จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยู เอชที จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากบ้านนางทองสุข สร้อยสวะ ถึงบ้านนายมูล บุญสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง