วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับที่เดิม หมู่ 17 จากบ้านนายบุญโฮม โยราช ถึงบ้านนายคำปุ่น ศรีภักดี กว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จากบ้านนายวันชัย วงศ์ศรีอาจ ถึงหนองสร้างโคก กว้าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากสวนนายตาล พลจ่า ถึงบ้านนายมนัส ทุบพรมกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนเลขที่ 81-2389 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 7 จากนานางบัวผัน จันละคร ถึงนานางบัวจันทร์ หมื่นพล กว้าง 3 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.12 จากนานายสมุทร บุญชม ถึงถนนบ่อใหญ่-ดงเค็ง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง