วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 5 ข้ามลำห้วยโสกม่วง ช่วงนานางนารี คลังพระศรี กว้าง 2.10x2.10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากหน้าบ้านนายสมร เจนการ ถึงประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากนานายวัลลพ พงศรี ถึงถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ กค 3187 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ถึงบ้านนายเลา ลุนมาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ต่อคอนกรีตเดิมถึงป่าไผ่ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 2 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.3 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด บ้านโนนสะอาด ม.11 บ้านหนองหว้า ม.9 และบ้านบ่อใหญ่ ม.14 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง