วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล จำนวน 8 จุด ม.6,7,18 บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงานและโต๊ะทำงาน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล จำนวน 13 จุด ม.5 บ้านบ่อใหญ่, ม.8 บ้านโนนทอง, ม.9,15 บ้านหนองหว้า, ม.10,13 บ้านเก่าใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 18 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง