วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จากนานายสงวน ลามพัฒน์ ถึงนานายคูณ ศรีกุลคร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องกังหันเติมอากาศแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 10 จากนานายสุบรรณ ทันมา ถึงนานายคำพันธ์ ขานวงค์ กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 4 จากไร่นายหนูเกียง จันทะคาม ถึงนานางมูล จิตบรรจง กว้าง 3 เมตร ยาว 870 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ต่อคอนกรีตเดิมบ้านบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 68-001 ถนนสายดงเค็ง-เก่าใหม่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)