วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบล บ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล จำนวน 12 เดือน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมผงเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ลงหินคลุก และถมดิน จำนวน 7 จุด ม.3 บ้านบ่อใหญ่, ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง, ม.12 ม.16 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง