วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนเส้นสหกรณ์ชุมชนทั้งสองข้างทาง และร่องน้ำที่ก่อสร้างใหม่เส้นรอบหมู่บ้าน ความยาวรวม 460 เมตร (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 จุด ม.5 บ้านบ่อใหญ่, ม.8 บ้านโนนทอง, ม.10 บ้านเก่าใหม่, ม.15 บ้านหนองหว้า, ม.18 บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถมดินและวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ม.7, ม.17 บ้านดงเค็ง และ ม.1 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 จุด ม.6 บ้านดงเค็ง, ม.10, ม.13 บ้านเก่าใหม่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลบ่อใหญ่ (ตามรายละเอีียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง