วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากนานางยวนรัก ศักดาราช ถึงนานายอุทิศ โททำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 15 จากสามแยกนายอนันต์ พลเทพ ถึงบ้านหินลาด เขตตำบลท่าสองคอน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 16 จากนานายสนั่น คุ้มจอหอ ถึงนานายเดชา บุดสีสวย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ 4 ช่วงนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม กว้าง 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบล่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนและลำห้วย หมู่ที่ 1, 3, 8, 11, 16 จำนวน 5 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง