วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด ม.3, ม.5 บ้านบ่อใหญ่ และ ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียนเลขที่ กค 3187 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังพลาสติกสีดำ ขนาด 1.1 GL พร้อมฝาปิด) ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 ยาว 138 เมตร จากบ้านนางเตือนใจ กางเกตุ ถึง นายประคอง ภวภูตานนท์ บ้านบ่อใหญ่่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล จำนวน 6 จุด ม.7 บ้านดงเค็ง, ม.10 บ้านเก่าใหม่, และ ม.9, ม.15 บ้านหนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง