วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสมร เจนการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง