วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล จำนวน 4 จุด ม.3 บ้านบ่อใหญ่, ม.7 บ้านดงเค็ง, ม.11 บ้านโนนสะอาด และ ม.12 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายสมุทร บุญชม ถึงโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ตามแบบที่ อบต.บ่อใหญ่กำหนด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัย เจริญพันธ์ุ ปัญหาโรคเอดส์และปัญหายาเสพติด) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัย เจริญพันธ์ุ ปัญหาโรคเอดส์และปัญหายาเสพติด) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง