วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างยานพาหนะรถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 วันๆละ 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร สามแยกบ้านนายชัยมงคล พลจ่า หมู่ที่ 2 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงบ้านนายมานะ จันทร์เกลี้ยง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด จากห้วยสายคอไปนานางสุมาลี มาลาหอม หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมคอนกรีตกันเซาะลาดเอียงด้านข้าง ถนนสายประปาช่วงนานายวิภักดิ์ ดำหรื่อ หมู่ที่ 10 บ้านเก่าใหม่ กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ช่วงนานายอุทัย คลังพระศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง และจุดที่ 2 บริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง