วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (รายละเอีอดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายสมชาย ศรีคำเวียง ถึงนานายปัญญา โคชารี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสุทิน สังข์ศรี ถึงนานางลำพูน พลเดช บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสมร เจนการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง