วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 0.90x0.90 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ช่วงนานายทองเยี่ยม ธุระทำ บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 1.50x1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ช่วงนานายสมควร ราชาวัง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 1 จากทางหลวงชนบท ถึงนานายนิด พลทำ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.40 เมตร จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน นามบุญ บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 จากนานายจำปา นามบุดดี ถึงนานายคำตา เสาสามา กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายเชิดศักดิ์ จันละคร ถึงนานายศิลา ศรีภักดี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง