วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ 8 จากไร่นางเปียง ราชโคตร ถึงไร่นายชาลี ถวิลเดช กว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 8 เส้นไปสนามกีฬา กว้าง 3.0 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณห้วยโสกม่วง) ช่วงนานายทองใส จิตรบรรจง หมู่ 5 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง