วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด UHT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้องไปบ้านบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.68-002 สายบ้านหนองทุ่ม-เขตตำบลหนองโก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,738 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,952 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 จากนานางคำเผย พลจ่า ถึงนานายหนู ศรีภักดี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ต่อจากเส้นเดิมเชื่อมบ้านหนองโน กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 8 จากนานายบุหลง ถึงนานายชาลี ถวิลเดช กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า828 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 จากบ้านนางบุบผา กระดุม ถึงบ้านนางสมจิต จิตบรรจง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 จากหลังโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ถึงบ้านนายสมชาย ศรีคำเวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง