วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 264 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. จากบ้านนายพินิจ มะราชลี ถึงบ้านนางดวงใจ วงละคร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นโคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จากสามแยกนานายชัยยนต์ โททำ ถึงนาบ้านนายสมร เจนการ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ข้างวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จาก รพ.สต.บ่อใหญ่ ถึงบ้านนายเวช ศรีกาลุน ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง