วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 จากบ้านนายสุบรรณ นามบุดดี ถึงบ้านนางประนอง ทองอด กว้าง 3 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต ถึงนานางหวานหอม สุรอง บ้านดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox P265 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนเลขที่ 81-2389 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เส้นโคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร จำนวน 4 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ข้ามลำห้วยนาแก (ช่วงนานายสนิท โททำ) บ้านบ่่อใหญ่ หมู่ท่ี่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานางสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง บ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายวราเทพ คำผ่อง ถึง บ้านนายสุบรรณ แก้วขาว บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร จากไร่นางประดับ สุวรรณศรี ถึงนานางณัฐชนา ขุรีทรัพย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง