วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2565
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ และบ่อขยะบ้านดงเค็ง) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุง เครื่องปริ้นเตอร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างประดับตกแต่งร้านงานเศรษฐทรัพย์และแสดงสินค้าผลผลิตของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อใหญ่ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมันแกวเงินล้าน อำเภอบรบบือ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพย์ปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง