วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จัดเตรียมสถานที่) ศูนย์พักคอยตำบลบ่อใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง