วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ เส้นยางนอก จำนวน 4 เส้น (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยนาแก ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 603 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,121 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 4,440 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,570 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บม 9135 มค. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เพื่อเป้นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 8 ป้าย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล DVR แบบ 8 ช่อง ความคมชัด 5mp กล้องวงจรปิดแบบภาพสีตอนกลางคืน IP67 HDD ตัวเก็บข้อมูลอะแดปเตอร์ 12V-DC-2A บาลินแปลงสัญญาณภาพและสายแลนด์แบบเอ้าเดอร์แบบมีไฟเลี้ยง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบันหรือเทียบเคียงราคาท้องตลาด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง