วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 8 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 9 ชุด (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ (การทำไส้กรอกสมุนไพร และการทำไส้กรอกวุ้นเส้น) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง-เขตตำบลแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 4 จุด องค์กการบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 5 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 6 จุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง