วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายนิด โททำ ถึงวัดป่าฉัพพลันรังศรี ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานางสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต ถึงนานางหวานหอม สุรอง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน นามบุญ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 68-006 สายบ้านหนองหญ้าปล้อง-เขตตำบลหนองโน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 17 บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ ขนาดพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 25,796 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง