วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อยางนอกรถบรรทุกขนขยะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุง รถบรรทุกขนขยะ หมายเลข 81-6956 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-2389 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขนขยะ หมายเลข 81-9126 มค. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุง เครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น CM305 จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อผงหมึกสีดำ จำนวน 2 ตลับ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด จากนานายสมุทร บุญชม ถึงเขตชลประทาน ร่องหัวช้าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง