วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด ยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างตรวจคัดกรองสายตา โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างตัดแว่นสายตา จำนวน 280 อันๆ ละ 300 บาท โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากนานายอุทิศ อินอ่อน ถึงนานายทองสุข หอมแพง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากนานายศักดิ์ชัย อินตะมะ ถึงนานางสมบัติ สิงห์อ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) จากบ้านนายไพทอง แพงจันทร์ ถึงวัดป่าหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 18 จากสามแยกนานายไพฑูลย์ หงษอ่อน ถึงเขต อบต.หนองโก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะพร้อมขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 และบ่อขยะบ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 บ่อ และขุดขยะบริเวณรอบๆ และทางเข้าบ่อขยะใส่รถบรรทุก ขนทิ้งลงบ่อขยะพร้อมกลบ (บ่อเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง