วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน บ้านบ่อใหญ่-ดงเค็ง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณห้วยโสกม่วง) ช่วงนานายทองใส จิตรบรรจง หมู่ 5 ตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง