วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 264 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. จากบ้านนายพินิจ มะราชลี ถึงบ้านนางดวงใจ วงละคร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร เส้นโคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จากสามแยกนานายชัยยนต์ โททำ ถึงนาบ้านนายสมร เจนการ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ข้างวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จาก รพ.สต.บ่อใหญ่ ถึงบ้านนายเวช ศรีกาลุน ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนายสุบรรณ แก้วขาว ถึงสามแยกไปบ้านหินลาด ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง