วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถน้ำอเนกประสงค์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของใช้ต่างๆประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายนิด โททำ ถึงวัดป่าฉัพพลันรังศรี ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานางสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต ถึงนานางหวานหอม สุรอง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน นามบุญ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง