วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 4 จุด บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 10, 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9, 15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 3 จุด บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 และบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 7 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.5, บ้านดงเค็ง ม.7 และบ้านดงเค็ง ม.17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 6 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.1 และบ้านหนองทุ่ม ม.12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 11 จุด บ้านบ่อใหญ่ ม.3, บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.4, บ้านโนนสะอาด ม.11 และบ้านหนองทุ่ม ม.16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23 บริเวณข้างสนามฟุตบอล จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในพิธีเปิด ให้แก่นักกีฬาและแขกที่รับเชิญมาร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง