วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 22 ถัง และผงเคมีดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก และปรับปรุงท่อระบายน้ำ รวม 4 จุด บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2,3 และบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบติดผนัง จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร ขอบอลูมิเนียมที่ล้อมลอบตู้กระจกหนา 2 นิ้ว กระจกหนา 5 มิลลิเมตร กระจกบานเลื่อน กุญแจล็อค พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างฝังกลบบ่อทิ้งขยะ พร้อมขุดบ่อขยะ จำนวน 2 บ่อ (บ่อขยะบ้านบ่อใหญ่ และบ่อขยะบ้านดงเค็ง) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รวม 2 จุด บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 จุด บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชิวิตเด็กและเยาวชนตำบลบ่อใหญ่ (การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในตำบลบ่อใหญ่) ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก และวางท่อระบายน้ำ รวม 2 จุด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง