วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนายประเทือง เรืองสุวรรณ ถึง นานายวัลลพ พงศรี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 178 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้าแยกถึงห้วยสายคอ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 14 ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 246 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบ่อใหญ่ ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองหญ้้าปล้องไปบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี 2563 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างอาหาร และอาหารว่างเครื่อง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง