วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ถนนสายบ่อใหญ่-หนองหญ้าปล้อง ช่วงนานายทองใส จิตบรรจง บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาด 0.60x1.00 เมตร ความยาว 90 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าประดับสีขาว จำนวน 11 ไม้, ผ้าประดับสีเหลือง จำนวน 9 ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุง และล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-6956 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ หน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 จุด บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 และบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดิน รวม 2 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 และบ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง