วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยนาแก บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ ขนาดความยาว 105 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 สายทางบ้านหนองหว้าไปหนองกุงเต่า ช่วงนานายหนูเกียง จันโท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อโต๊อาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหารเด็ก แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 5.40 เมตร บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 17 ช่วงนานางพยุง จิณารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะ ยางนอก ยางใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง