วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถมดิน รวม 2 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 15 และบ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 แถวๆ ละ 10 ท่อน ถนนสายบ้านดงเค็ง - บ่อใหญ่ ช่วงนานายสมพงษ์ บุญรุ่ง บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาดหน้า 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวติดตั้งมุ้งลวด/ผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน รวม 3 จุด บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 และบ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกรถขนขยะ หมายเลข 81-6956 มค. (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อกรวยจราจร ขนาด 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างถมดินหน้าฝาย และคันคูห้วย ห้วยสายคอ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 จำนวน 4 จุด ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง