วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านหนองกุงเต่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 เชื่อมตำบลหนองโก ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 576 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 180x200 เซนติเมตร ขอบอลูมิเนียมที่ล้อมรอบตู้กระจกหนา 2 นิ้ว กระจกหนา 5 มิลลิเมตร กระจกบานเลื่อนมีกุญแจล็อกพร้อมชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 เชื่อมตำบลบรบือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 560 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากนานายทิพย์ช้าง ราชาภักดี ถึงนานายสมพร ไมตรีแพน บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง