วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนแจ้งสนิท ถึงสามแยกนานายชัยยนต์ โททำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว และตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 6 ตู้ 1 ชุด แบบมือผลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายโทมัส ทันจร ถึงนายสมหวัง สิงห์อ่อน บ้านเก่าใหม่ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายหนูเกียง จันทะคาม ถึงนานายมงคล โททำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายสม ภูษี ถึงนานายเลา ลุนมาศ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากลานมันถึงนานายสมบูรณ์ สีสังข์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายสุบรรณ นามบุดดี ถึงนานายนันที ไพรหนูสี บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางหลวงชนบทถึง นานายทองม้วน พาแก้ว บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลหนองโก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง