วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 ช่วงนานางนารี โททำ ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 10 ช่วงนานางระเบียบ รักษาพล ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 3 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4.40 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายนานายนุสันติ ไปนานายประจักษ์ ธิยา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10 และซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6,7 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงชุดวาวล์เบรกพร้อมติดตั้งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียนเลขที่ 81-2389 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างยานพาหนะรถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ 5 จากห้วยสายคอ ไปชลประทานห้วยประดู่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 จากนานายอมร ไชยเวียน ถึงนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม ขนาดกว้างข้างละ 0.75 เมตร ยาว 530 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ บบ-9083 มค. จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากถนนแจ้งสนิท ถึงบ้านนายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง