วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนเททับคอนกรีตเดิม หมู่ 12 จากบ้านนางพรอุมา โคคร ถึงบ้านนางทัพ ธุระทำ กว้าง 2.80 เมตร ยาว 57.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 13 จากนานางสมบัติ สิงอ่อน ถึงนานางนวลจันทร์ โสมา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6 จากนายโฮม โฮชิน ถึงนายประมวล พุทธบาล กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากนานางสุภาพ วันทะวี ไปนานายวันชัย จ้ายสอนนา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์) จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 18 จากนานางตุ๊กตา โยมา ถึงนานายทองดี เกณฑ์การ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 5 จากนานายสมหมาย สุระป้อง ถึงชลประทาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 6 จากนายอุทัย ศรีภักดี ถึงนายศักดา ชากัน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จากบ้านนายสาคร บรรเทาพิด ถึงบ้านนายอุทัย คลังพระศรี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง