องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากทั้งหมด ๑๕ ตำบล ระยะทางห่างจากอำเภอบรบือ ๑๒ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ ทำอาชีพเกษตรกร นับถือศาสนาพุทธ มีหมู่บ้าน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๒ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๓ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๔ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๕ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๖ บ้านดงเค็ง หมู่ ๗ บ้านดงเค็ง หมู่ ๘ บ้านโนนทอง หมู่ ๙ บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๐ บ้านเก่าใหม่ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๒ บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๓ บ้านเก่าใหม่ หมู่ ๑๔ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๑๕ บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๖ บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๗ บ้านดงเค็ง หมู่ ๑๘ บ้านดงเค็ง