องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง
๐๘ ๙๒๗๓ ๗๘๔๘
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่


นายคำมี  อามาตร
๐๘ ๘๓๐๗ ๓๖๐๒
นายจำปา  นามบุดดี
๐๘ ๑๓๙๑ ๐๘๒๗
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง
๐๘ ๙๔๑๙ ๙๘๓๑
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่