องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์
นายพินิจ จำนงศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสมพร ไมตรีแพน
นายพิสิทธิ์ศักดิ์ ศิริภณพาณิช
นางเคลือวรรณ์ พิมพ์จ่อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางสาวฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์
นายพลรัตน์ วงละคร
นางพิลัยพร จันทคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายตาล พลจ่า
นายอร่าม กางเกตุ
นายสำราญ จันโท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9


นายสุเวช แก่นภักดี
นายเอกสิทธิ์ สุระป้อง
นายพินิจ จำนงศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายนิพล เพียป้อง
นางสงบ ชากัน นายเกรียงไกร แก้วศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15


นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช นายรัศมี แก้วดวงดี นางสุใบ โคตรประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18