องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

   
  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
  นางสาวธนัตพร  ทับธานี
 
   คนงานทั่วไป