องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

ลักษณะที่ตั้ง

                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลบ่อใหญ่เป็นตำบลหนึ่งใน  15  ตำบลของอำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือ  มาทางทิศเหนือ  12  กิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 55.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,606.30  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                             ทิศเหนือ         ติดต่อกับ        ตำบลท่าสองคอน       อำเภอเมืองมหาสารคาม

                             ทิศใต้            ติดต่อกับ        ตำบลหนองโก           อำเภอบรบือ

                             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        ตำบลแก่งเลิงจาน       อำเภอเมืองมหาสารคาม

                             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ตำบลบรบือ              อำเภอบรบือ

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

              บ้านบ่อใหญ่   ประกอบด้วย  หมู่ที่  1  , หมู่ที่  2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 14

              บ้านหนองหญ้าปล้อง   ประกอบด้วย  หมู่ที่ 4

              บ้านดงเค็ง    ประกอบด้วย  หมู่ที่  6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 17 , หมู่ที่ 18 

              บ้านโนนทอง   ประกอบด้วย  หมู่ที่  8 

              บ้านหนองหว้า  ประกอบด้วย  หมู่ที่  9 , หมู่ที่ 15 

              บ้านเก่าใหม่    ประกอบด้วย  หมู่ที่ 10 ,  หมู่ที่ 13

              บ้านหนองทุ่ม   ประกอบด้วย  หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 16

              บ้านโนนสะอาด ประกอบด้วย  หมู่ที่ 11


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

      (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556)

             ตั้งอยู่ที่  หมู่  3  ตำบลบ่อใหญ่  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม

-  โทรศัพท์  043 – 984060 ต่อ 14

-  โทรสาร  043 – 984060 ต่อ 11

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

 ประชากร

  การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษามี  5  แห่ง  คือ


(ที่มา ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูล ณ เดือน 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

  สาธารณสุข...

             หน่วยงานด้านสาธารณสุข

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่  จำนวน  1  แห่ง

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย   จำนวน  1  แห่ง 

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             1. การคมนาคม  ตำบลบ่อใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ

-                ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ทล.23 (ถนนแจ้งสนิท) เป็นถนนเส้นอำเภอบรบือ ผ่านหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 , บ้านหนองหญ้าปล่อง หมู่ที่ 4 ,บ้านโนนสะอาด     หมู่ที่ 11 และ บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 16

                       -   ทางหลวงชนบท หมายเลข  2010  เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่ – บ้านหนองโก     

                       ตำบลหนองโก

-                ทางหลวงชนบท หมายเลข  2020  เป็นถนนสายทางบ้านดงเค็ง – บ้านโคกล่าม

    ตำบลบรบือ

-                ทางหลวงชนบท หมายเลข  2029  เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่ – บ้านเก่าใหม่

    ตำบลบ่อใหญ่

          โดยสภาพทั่วไปแล้วระบบการคมนาคมในหมู่บ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งถนนระหว่างหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนการสัญจรได้รับความเดือดร้อนมากต้องการให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงอีก

 1.  ไฟฟ้า     ตำบลบ่อใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน             จำนวน 99.99 เปอร์เซ็นต์

 2.  ประปา   ตำบลบ่อใหญ่มีประปาใช้แล้วทั้งสิ้น                   จำนวน 18  หมู่บ้าน

 3.  โทรศัพท์   ตำบลบ่อใหญ่ มีโทรศัพท์บ้านพื้นฐานทั้งหมด   จำนวน 111  เลขหมาย 

  ด้านเศรษฐกิจ

                         1.  พืชเศรษฐกิจ   ได้แก่  ข้าวนาปี  มันสำปะหลัง  ยาสูบและอ้อย

       2.  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ  คือ โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่

                         3.  แรงงานส่วนมากรับจ้าง

                         4. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

- โรงสีข้าว                30      แห่ง     - ร้านค้า       87       แห่ง   

- ร้านซ่อมรถ              8      แห่ง    - ร้านเสริมสวย     3    แห่ง   

- ร้านตัดผมชาย           2     แห่ง    - โรงปูน             1    แห่ง

- ร้านทำประตูเหล็ก      1    แห่ง    - ร้านถ่ายรูป       1    แห่ง

- ร้านเกมส์                5      แห่ง    - บ้านเช่า           5    แห่ง   

- โรงขนมจีน              2      แห่ง    - โรงถั่วงอก         1    แห่ง   

- โรงงานยาสูบ            2      แห่ง    - ร้านวัสดุก่อสร้าง  2   แห่ง   

- ร้านจำหน่ายหีบศพ     1    แห่ง    - ปั๊มน้ำมัน          3    แห่ง   

- ร้านเสาโทรศัพท์         4   แห่ง       - รีสอร์ต             2    แห่ง

- ร้านรับทำแสตนเลส      1    แห่ง    - ร้านรับทำรางน้ำ   1 แห่ง   

                         (ที่มา ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง ข้อมูล ณ เดือน 5 มกราคม พ.ศ. 2558)

                    ศาสนา

              -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   98

                       วัด                     แห่ง                  

                       สำนักสงฆ์            แห่ง

              -  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  2