องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางอรปรียา  สุพรรณฝ่าย
๐๖ ๑๐๒๔ ๙๕๔๕
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.
 

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์
๐๘ ๖๒๒๔ ๕๔๗๕
 นางอรปรียา  สุพรรณฝ่าย
๐๖ ๑๐๒๔ ๙๕๔๕
 นายนิพนธ์  พรจันเท่า
๐๘ ๗๒๒๒ ๗๙๐๐
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นางสุกันยา  บัวลาด
๐๙ ๓๓๒๔ ๘๗๙๙
นายนพกาล ภูสีเงิน
๐๘ ๔๗๘๕ ๙๘๔๔
  นายปรมินทร์  แก้วประเสริฐ
๐๙ ๘๐๙๖ ๕๖๙๔
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม