องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสุกันยา บัวลาด  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
  นางกนกวรรณ ศิริพรรณ  
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

-(ว่าง)- นางสาวน้ำฝน  เรืองเทพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
 


 นายมานพ  ประเสริฐสังข์ นายธวัชชัย  จิตรบรรจง
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ

 
 นายชัยวัฒน์  วงชารี  นายอภิศักดิ์  จิตบรรจง
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


 นายประพิศ  ภัคดีทา  นายมนัส  นามรม
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ

 นายสายัณห์  ถวิลเดช
 พนักงานเก็บขนขยะ


นางสาวสุภาพร  แสนคำภา
 นายอัษฏา  ทึกทา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป