องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

     
    นายปรมินทร์  แก้วประเสริฐ
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
  จ.อ.สราวุฒ  ตั้งชารี  
  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  
     
  นางสาวกรรณิการ์  จันทชุม  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน