องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานส่งเสริมการเกษตร

   
  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการเกษตร

 
 
  นางสาวภิชานันท์​ ทับธานี
 
  คนงานทั่วไป